Snack's 1967
difan96

AL-ISLAM
Tanda Khusnul Khatimah
Setiap hamba Allah yang berjalan diatas manhajnya yang lurus yang berusaha meneladani kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya ajmain tentu sangat mengharapkan akhir kesudahan yang baik. Allah telah menetapkan tanda-tandanya diantara tanda-tanda khusnul khatimah itu adalah :

Pertama, mengucapkan kalimah syahadat ketika wafat Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wasallam bersabda : "barangsiapa yang pada akhir kalimatnya mengucapkan "Lailaahaillallah" maka ia dimasukkan kedalam syurga" (HR. Hakim)

Kedua, ketika wafat dahinya berkeringat. Ini berdasarkan hadits dari Buraidah Ibnul Khasib adalah Buraidah dahulu ketika di Khurasan, menengok saudaranya yang tengah sakit, namun didapatinya ia telah wafat, dan terlihat pada jidatnya berkeringat, kemudian ia berkata, "Allahu Akbar, sungguh aku telah mendengar Rasulullah bersabda : Matinya seorang mukmin adalah dengan berkeringat dahinya" (HR. Ahmad, AN-Nasai, at-Tirmidzi, Ibnu MAjah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan ath-Thayalusi dari Abdullah bin Mas'ud)

Ketiga, wafat pada malam Jum'at Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wasallam bersabda : "Tidaklah seorang muslim yang wafat pada hari jum'at atau pada malam Jum'at kecuali pastilah Allah menghindarkannya dari siksa kubur" (HR. Ahmad)

Keempat, Mati syahid dalam medan perang.

Mengenai hal ini Allah SWT berfirman :

"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup disisi Tuhan-Nya dengan mendapat rezeki, mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal dibelakang yang belum menyusul mereka bahwa tidak ada kekawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman" (Ali Imraan : 169-171)

Adapun hadits-hadits Rasulullah shalallahu alaihi wassalam yang berkenaan dengan masalah ini sangat banyak dijumpai diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wasallam bersabda :

"Bagi orang yang mati syahid ada 6 keistimewaan yaitu : Diampuni dosanya sejak mulai pertama darahnya mengucur, melihat tempatnya didalam syurga, dilindungi dari adzab kubur, dan terjamin keamanannya dari malapetaka besar, merasakan kemanisan iman, dikawinkan dengan bidadari, dan diperkenankan memberikan syafa'at bagi 70 orang kerabatnya"
(HR. at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad)

2. Seorang sahabat Rasulullah berkata: "Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata: Wahai Rasulullah mengapa orang mukmin mengalami fitnah di kuburan mereka kecuali yang mati syahid?
Beliau menjawab : Cukuplah ia menghadapi gemerlapnya pedang diatas kepalanya sebagai fitnah'' (HR. an-Nasai)

Catatan :
Dapatlah memperoleh mati syahid asalkan permintaannya benar-benar muncul dari lubuk hati dan penuh dengan keikhlasan, kendatipun ia tidak mendapatkan kesempatan mati syahid dalam peperangan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah : "Barang siapa yang memohon mati syahid kepada Allah dengan sungguh-sungguh , maka Allah akan menyampaikannya derajat para syuhada sekalipun ia mati diatas ranjangnya"
(HR. Imam Muslim dan al-Baihaqi)

Kelima, mati dalam peperangan fisabilillah. Ada dua hadist Rasulullah shalallahu alaihi wassalam :

1. Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wasallam bersabda :

"Apa yang kalian kategorikan sebagai orang yang mati syahid diantara kalian?
Mereka menjawab : Wahai Rasulullah yang kami anggap sebagai orang yang mati syahid adalah siapa saja yang mati terbunuh di jalan Allah.
Beliau bersabda : Kalau begitu ummatku yang mati syahid sangatlah sedikit.
Para sahabat kembali bertanya : Kalau begitu siapa sajakah dari mereka yang mati syahid wahai Rasulullah?
Beliau menjawab: Barangsiapa yang terbunuh dijalan Allah, yang mati sedang berjuang dijalan Allah, dan yang mati karena penyakit kolera, yang mati karena penyakit perut (yakni disebabkan penyakit yang menyerang perut seperti busung lapar, diare atau sejenisnya) maka dialah syahid dan orang-orang yang mati tenggelam dialah syahid. "(HR. Muslim, Ahmad, dan al-Baihaqi)

2. Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wasallam bersabda : Siapa saja yang keluar dijalan Allah lalu mati atau terbunuh maka ia adalah mati syahid. Atau yang dibanting oleh kuda atau untanya lalu mati atau digigit binatang beracun atau mati diatas ranjangnya dengan kematian apapun yang dikehendaki Allah, maka ia pun syahid dan baginya surga" (HR. Abu Daud, al-Hakim, dan al-Baihaqi)

Keenam , Mati disebabkan penyakit kolera. Tentang ini banyak hadits Rasulullah meriwayatkannya diantaranya sebagai berikut :
1. Dari Hafshah binti Sirin bahwa Anas bin MAlik berkata : "Bagaimana Yahya bin Umrah mati?
Aku jawab: "Karena terserang penyakit kolera" ia berkata : Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wasallam bersabda : Penyakit kolera adalah penyebab mati syahid bagi setiap muslim" (HR. Bukhari, ath-Thayalusi dan Ahmad)

2. Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang penyakit kolera. Lalu beliau menjawab: "Adalah dahulunya penyakit kolera merupakan adzab yang Allah timpakan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Kemudia Dia jadikan sebagai rahmat bagi kaum mukmin. Maka tidaklah seorang hamba yang dilanda wabah kolera lalu ia menetap dikampungnya dengan penuh kesabaran dan mengetahui bahwa tidak akan menimpanya kecuali apa yang Allah tetapkan baginya pahala orang yang mati syahid" (HR. Bukhari, al-Baihaqi dan Ahmad).

Kedelapan, Mati karena tenggelam.

Kesembilan, Mati karena tertimpa reruntuhan/tanah longsor.

Dalil dari 2 point diatas adalah berdasarkan sabda Rasulullah shalallahu alaihi wassalam : "Para syuhada itu ada lima; orang yang mati karena wabah kolera, karena sakit perut, tenggelam, tertimpa reruntuhan bangunan, dan syahid berperang di jalan Allah" (HR.Imam Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, dan Ahmad)

Kesepuluh, Perempuan yang meninggal karena melahirkan.
Ini berdasarkan hadits yang diberitakan dari Ubadah ibnush Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wassalam menjenguk Abdullah bin Rawahah yang tidak bisa beranjak dari pembaringannya, kemudian Beliau bertanya : "Tahukah kalian siapa syuhada dari ummatku?
Orang-orang yang ada menjawab : Muslim yang mati terbunuh"
Beliau bersabda : Kalau hanya itu para syuhada dari ummatku hanya sedikit. Muslim yang mati terbunuh adalah syahid, dan mati karena penyakit kolera adalah syahid, begitu pula perempuan yang mati karena bersalin adalah syahid (anaknya yang akan menariknya dengan tali pusarnya ke syurga)" (HR. Ahmad, Darimi, dan ath-Thayalusi)
Menurut Imam Ahmad ada periwayatan seperti itu melalui jalur sanad lain dalam Musnad-nya.
Kesebelas, Mati terbakar.

Keduabelas, Mati karena penyakit busung perut.
Tentang kedua hal ini banyak sekali riwayat, dan yang paling masyhur adalah dari Jabir bin Atik secara marfu' :
"Para syuhada ada 7 : mati terbunuh di jalan Allah, karena penyakit kolera adalah syahid,mati tenggelam adalah syahid, karena busung lapar adalah syahid, karena penyakit perut keracunan adalah syahid, karena terbakar adalah syahid, dan yang mati karena tertimpa reruntuhan (bangunan atau tanah longsor) adalah syahid, serta wanita yang mati pada saat mengandung adalah syahid" (HR. Imam Malik, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu MAjah dan Ahmad)

Ketigabelas, Mati karena penyakit Tubercolosis (TBC).
Ini berdasarakan sabda Rasulullah shalallahu alaihi wassalam : "Mati dijalan Allah adalah syahid, dan perempuan yang mati ketika tengah melahirkan adalah syahid, mati karena terbakar adalah syahid, mati karena tenggelam adalah syahid, mati karena penyakit TBC adalah syahid, dan mati karena penyakit perut adalah syahid" (HR.Thab rani)

Keempatbelas, mati karena mempertahankan harta dari perampok.
Dalam hal ini banyak sekali haditsnya, diantaranya sebagai berikut :
1. "Barangsiapa yang mati karena mempertahankan hartanya
(dalam riwayat lain; Barang siapa menuntut hartanya yang dirampas lalu ia terbunuh) adalah syahid" (HR. Bukhari, Muslim, Abu DAud, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad)
2. Abu Hurairah berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi seraya berkata : "Ya, Rasulullah, beritahukanlah kepadaku bagaimana bila ada seseorang yang datang dan akan merampas hartaku"
Beliau menjawab : 'jangan engkau berikan'
Ia bertanya; bagaimana kalau ia membunuhku?
Beliau menjawab : Engkau mati syahid.
Orang itu bertanya kembali : Bagaimana kalau aku yang membunuhnya?
Beliau menjawab : "ia masuk neraka" (HR. Imam Muslim, an-Nasa'i dan Ahmad)

Kelimabelas dan Keenam belas, Mati dalam membela agama dan jiwa.
Dalam hal ini ada dua riwayat hadits sebagai berikut :
1."Barangsiapa mati terbunuh dalam membela hartanya maka ia mati syahid, dan siapa saja yang mati dalam membela keluarganya maka ia mati syahid, dan barang siapa yang mati dlam rangka membela agama (keyakinannya) maka ia mati syahid, dan siapa saja yang mati mempertahankan darah (jiwanya) maka ia syahid" (HR. Abu Daud, an-Nasa'i, at-tirmidzi, dan Ahmad)
2. "Barangsiapa mati dalam rangka menuntut haknya maka ia mati syahid" (HR. An-Nasa'i)

Ketujuhbelas, Mati dalam berjaga-jaga (waspada) dijalan Allah.
Dalam hal ini ada dua hadits dari Rasulullah shalallahu alaihi wasslam :
1."Berjaga-jaga (waspada) dijalan Allah sehari semalam adalah lebih baik daripada berpuasa selama sebulan dengan mendirikan (shalat) pada malam harinya. Apabila ia mati, maka mengalirkan pahala amalannya yang dahulu dilakukannya dan juga rezekinya serta aman dari siksa kubur (fitnah kubur)"
(HR. Imam Muslim, an-Nasa'i, Tirmidzi, Hakim dan Ahmad)
2. "setiap orang yang meninggal akan disudahi amalannya kecuali orang yang mati dalam berjaga-jaga dijalan Alllah, maka amalannya dikembangkan hingga tiba hari kiamat nanti serta terjaga dari fitnah kubur"
(HR. ABu Daud, Tirmidzi, Hakim, dan Ahmad)

Kedelapanbelas, Orang yang meninggal pada saat mengerjakan amal shaleh.
Ini berdasarkan sabda Rasulullah shalallahu alaihi wassalam :
"Barangsiapa mengucapkan 'laa ilaaha illallah' dengan berharap akan keridhaan Allah, dan diakhir hidupnya mengucapkannya, maka ia akan masuk syurga.
Dan, barangsiapa yang berpuasa sehari mengharap keridhaan Allah kemudian mengakhiri hidupnya dengannya (puasa), maka ia masuk syurga. Dan barangsiapa bersedekah mencari ridha Allah dan menyudahinya dengan (sedekah) maka ia akan masuk syurga"
(HR. Ahmad)
Wallahu Musta'an.
Mudah-mudahan Allah menjadikan akhir hidup kita KHUSNUL KHATIMAH dan memasukkannya dalam golongan orang-orang yang mati Syahid...
[ 1 | 1 | 1 | 187 ]
Medan - Sumatra
2010 - 2015 Difan96